SZENTES FEJLÕDÉSE

Szentes a Tisza bal partján, a Körösbõl eredõ Kurca két oldalán terül el. A régészeti leletek és levéltári iratok bizonysága szerint - azon a löszháton, amelyen ma is áll - a legõsibb idõk óta lakott település. A honfoglaláskor Ond vezér törzse népesítette be a vidéket, magába olvasztva a szláv õslakosságot. A kis halász-vadász falu a gyakori kun és
tatár betörések következtében több ízben elpusztult, de a mocsarakban rejteket találók mindannyiszor visszatértek, és a betelepített jövevények-kel keveredve újra benépesítették. A magyarság megjelenése semmit sem változtatott a falu életén.
A település neve már kétségtelenül magyar és az elsõ, talán honfoglaló családjának nevét örökíti meg. A Szente-Mágocs - vagy Zentus - család tulajdonjogát örökíti a város neve, a korai oklevelekben - még csak mint tulajdonnév, 1355-tõl, mint helységnév - Zenmpthes, Sentuz, Scentus, Centhus, Zentuz, Zenthes alakban fordul elõ. Ez a család a kor színvonalának megfelelõ kulturális intézményekkel szereli fel birtokának székhelyét.
Tornyos templomot építtet a Kurca partján. Ez a kõtemplom - a már magyar - falu elsõ pusztulásakor, az 1241. évi tatárdúláskor teljesen lerombolódik. Helyette az új telepesek egy másikat kénytelenek építeni. A falu lakossága halászatból és állattenyésztésbõl tartja el magát és - 1340-tõl kezdve - számtalan földesurát. 1552. évi török hadjárat
következtében a Szapolyai János uralma alatt álló falu nagyobb fele elpusztul. Az ekkor jelenlevõ lakosság száma - az 1553-as török adóösszeírás adatai szerint - 420-430 volt, ez 98 házat jelentett. A háromfelé történõ - török, császári és Gyula vára - adózás nagyon megviselte a kis népet.
A megpróbáltatásoknak és a török türelmi rendeletének köszönhetõen a Szegedi Kis István által a vármegyében terjesztett református hit Szentesen is mély gyökeret eresztett. A lelkes hívek templomot emeltek az új hitnek. Ezt 1596-ban a krími tatárok a faluval együtt felégették. A békésebb idõkben a megfogyatkozott lakosság visszajárt az üszkös
romok közé imádkozni. A visszatelepedés csak a törökök kivonulása után (1695. január 1. Gyula vár visszavétele) történt meg. Ezideig - a bujdosás évei alatt is - buzgón gyakorolták a vallást, és lelkészük vezetésével általános ismereteket tanultak a reformáció alapelvei szerint.
A település újbóli felvirágzására, fejlõdésére meghatározó volt az új földesúr, báró Harruckern János György, aki 1730-ban vásártartási jogot eszközölt ki a városnak. Ekkor jelent meg a város címerén a pálmafa-szimbólum, amely a szentesi nép szívós élniakarását, a meg-próbáltatásokkal szembeni dacos kiállását és örökös megújulását fejezi ki.
A város írásos adatai szerint 1700 körül már mûködött a református egyház által fenntartott elemi iskola, és 1714 körül pedig egy ún. latin iskola. Benne általában a debreceni kollégium teológiát végzett szegény diákjai tanítottak. Ez 1747-ben vált
"törvénnyé", mikor az egyház szakítva a régi hagyományaival csak ilyen rektorokat alkalmazott a gimnáziumszerû iskolájában. Ebben az évben már a 29. rektor tanított.
1746-47-ben jelentõs változásokon ment keresztül a református egyház és iskola; a betelepített német származású katolikus lakosság ekkorra annyira megerõsödött, hogy nyomásukra a földesúr, Harruckern Ferenc a református templomot elvette tulajdonosától és a római katolikus hívõknek adományozta az iskolaépülettel együtt.
A város életében jelentõs változást hozott az 1836-os esztendõ. Az országban elsõk között örökváltsági szerzõdést kötött az új birtokosokkal, a Károlyi grófokkal, lerázva ezzel a feudális kötelékeket, biztosítva a dinamikusabb polgári fejlõdést. A város fizetési terheit csak 1868-ban tudta rendezni a Károlyi család felé. Szemere Bertalan belügyminiszter leirata szerint 1848 augusztus 6-án szabad Szentes városából rendezett tanácsú város lett.
A szabadságharc alatt a város élelmezési anyagraktára a honvédeknek. A Bach-korszakban adósságai miatt megfosztják városi rangjától.
1859-ben a református egyház szervezetlen gimnáziumát négyosztályos gimnáziummá "szervezte" át, majd 1863-ban az ötödik, 1864-ben pedig a hatodik osztály is beindult.
Az 1867. évi kiegyezés után Szentes visszanyerte rendezett tanácsú városi jogállását.
1878-ban Csongrád vármegye székhelyévé jelölték ki, s ez a város fejlõdésének új távlatokat nyitott. Utcái szilárd burkolatot kaptak, az ásott kutakat ártézi kutak váltották fel, megindult a vasúti közlekedés, bevezették a villanyvilágítást, kiépült a telefonhálózat, s elkészültek a belváros díszes középületei. A kulturális élet fejlõdését jelezték az új iskolák, az egyesületi élet felvirágzása, a helyileg elõállított sajtótermékek elszaporodása. A kiegyezés után az iskola növekvõ fenntartási költségeit a református egyház már nem bírta elviselni, de a város egyelõre nem vállalta át vezetését. Ezekben az években kettõs,
gimnáziumi és polgári iskolai jellege volt. Végül a minisztérium engedélyezte nyolcosztályos tiszta gimnáziummá fejlesztést. Az elsõ - és igen nehéz - érettségit 1892-ben tartották Szentesen. A megélénkült politikai életben a 48-as függetlenségi
ellenzékiség vált uralkodóvá. Bizonyítja ezt, hogy Szentes 1869-tõl 40 éven át ellenzéki politikusokkal képviseltette magát a parlamentben. A század-fordulón a viharsaroki agrárszocialista mozgalom egyik központja, amelynek tömegbázisát a jellegzetesen alföldi munkásréteg, a kubikusság alkotta. 1899-ben Szentesen indult a késõbb országos lappá
vált Szabad Szó címû újság. A szervezett földmunkásság erejét jelzi, hogy 1921 októberében Szentesen tartották meg a proletárdiktatúra leverése után az elsõ országos földmunkás kongresszust. Ettõl kezdve "kubikus fõvárosként" emlegették a települést.
A város 1944. október 8-án szabadult fel. A koalíciós pártok részvételével megalakult a Nemzeti Bizottság, amely néphatalmi szervként közremûködött az új demokratikus rend kiépítésében. Szerepét 1949-re elsorvasztották. A tanácsrendszer bevezetésével egyidõben (1950) Szentes elveszítette megyeszékhelyi státuszát. Az 1960-as évek ipartelepítési politikája a várost is érintette, de továbbra is megmaradt mezõgazdasági jellegû településnek. Az iparosítási folyamat az iskolákat sem kerülte el. A megváltozott politika otthagyta "keze" nyomát a város oktatási intézményein. Napjainkban öt
középiskola - egy gimnázium és négy szakiskola - gondoskodik a város és környéke tanulóinak oktatásáról a legújabb oktatási törvény szellemében.