BEVEZETÉS

Az oktatás történetével való foglalkozás része a pedagógiai értelemben vett kulturált nevelési tevékenységnek. Az oktatástörténet nemcsak a pedagógiának, hanem a város mûvelõdéstörténetének is fontos része. Ezért tartom fontosnak Szentes nevelési és oktatási múltjának és jelenének a feldolgozását.
A feldolgozás során figyelembe kell venni a történelmi körülményeket is. Így lehetõség nyílik annak megismerésére, hogy az egyes korszakokban milyen választ adtak az újra és újra felmerülõ pedagógiai kérdésekre. A történeti örökségek feldolgozása nélkül lehetetlen a pedagógiát megfelelõ módon és fokon mûvelni. A nevelést nagymértékben befolyásolja a kor politikája, a gazdasági és kulturális körülmények, így ezek is szerves részei a neveléstörténetnek.
A feldolgozás célja azt bemutatni, hogy a történelem eseményeinek, a politika változásainak folyományaként miként születtek, tûntek el vagy alakultak át az iskolák; hogyan alakultak át az oktatási elvek, a módszerek, a képzési, kibocsátási célok; milyen
elõzmények, elgondolások teremtették meg Szentes mai iskolarendszerét.
A források hiányosságai miatt az oktatás módszertanával nem kívánok részletesen foglalkozni.
Ez a mû szintézise kíván lenni az eddig Szentesrõl készült vagy megjelent ilyen témájú részkutatásoknak.
A város oktatásával, oktatástörténetével az 1928-ban megjelent - Nagy Imre által szerkesztett - Szentes címû monográfia foglalkozott utoljára, és ez az egyetlen mû, amely a város oktatásának a kezdeteit feldolgozta. Kutatásom is fõleg erre a mûre támaszkodik.
Hasznos ismereteket szereztem a kezdetekrõl dr. Zsilinszky Mihály 1897-ben megjelent Csongrád vármegye történetét feldolgozó könyvébõl és Sima László 1914-es Szentes város története címû mûvébõl. De a szentesi levéltárban és a városi könyvtárban fellelhetõ bõséges történeti anyag - az egyes szentesi oktatási intézmények történetét feldolgozó
dolgozatok, szakdolgozatok és az éves értesítõk - és az ott dolgozók is nagy segítségemre voltak a téma feldolgozásában.
A záródolgozat - Szentes esetében - elsõ írásos emlékétõl, az 1746-47-es tanévvel kezdõdõ idõszaktól az 1948-as államosítással befejezõdõ korszakot öleli fel.
Remélem, ez a dolgozat a neveléstörténet tudományának és a város mûvelõdéstörténetének is a hasznára válik. Elkészítésével célom volt bemutatni és feldolgozni Szentes iskolarendszerének kialakulását és fejlõdését a kezdetektõl napjainkig. De a erjedelmi korlátok és az idevonatkozó levéltári anyag hiányosságai és rendezetlensége miatt, az államosítás utáni eveléstörténeti anyag, és az az elõtti szaktanfolyamok egyike sem került feldolgozásra.