1. oldal

Levédia és Etelköz
ŐSMAGYAROK A DÉLOROSZ SZTYEPPÉN

A 948-952-es években, Bíborban született Konstantin a magyarokat leggyakrabban türköknek nevezi, mivel környezetük hatására küllemük török volt. "A türkök népe régen Kazáriához közel szerzett magának lakóhelyet, azon a helyen, melyet első vajdájuk nevéről Levédíának neveznek, amely vajdát tulajdonnevén Levédinek ... hívták.", majd ezt írja: "De abban az időben nem türköknek mondták őket, hanem valamilyen okból szávartü ászfalünek nevezték.1"Amikor a türkök és az akkor kangarnak nevezett besenyők közt háború Ütött ki, a türkök hadserege vereséget szenvedett és két részre szakadt. Az egyik rész kelet felé, Perzsia vidékén telepedett le, s ezeket a türkök régi nevén mostanáig szávartü ászfalünek hívják, a másik rész pedig vajdájukkal és vezérükkel, Levedivel nyugatra ment lakni, az Etelküzü nevezetű helyekre, amely helyeken mostanában a besenyők népe lakik."2 "A magyar főemberek Árpád nemzetségének jelentőségét hangsúlyozták,... minthogy tekintélyesebb volt, s egyaránt nagyra becsülték bölcsességéért, megfontoltságáért és vitézségéért"3. Konstantin tudósítása zömmel 890 utáni eseményeket ismertet. Kik voltak a kangarok, mikor háborúztak a magyarokkal, honnan ered a szávartü ászfalü név, hol volt Levedia?
Szír tudósítás tesz említést arról, hogy 541-ben Grúzia egyik tartományába. Lazikébe egy hangar vagy kangar nevű nép tört be. A szír szóalak nem a Bíborbanszüietett Konstantin tudósításában szereplő kangarokat, hanem feltehetően az onogurokat jelöli.
Bíborbanszületett Konstantin tudósításából nem derül ki, hogy a még független kängär néppel vagy a már besenyő alárendeltségben élő kängäir nemzetségekkel bonyolódtak-e a magyarok viszályba.


1. Birod. Korm. Ford. Moravcsik 171
2. Birod. Korrn. Ford. Moravcsik 171, 173
3. Birod. Korm. Ford. Moravcsik173