BIBLIOGRÁFIA

A záródolgozat elkészítéséhez használt fontosabb munkák jegyzéke

Zolnay Károly: Szentes mûveltségi állapota. Szentes. 1884. 132 p.

Zsilinszky Mihály: Csongrád vármegye története I-II. Bp. 1897-1900. 284, 334 p.

Sima László: Szentes város története I. Szentes. 1914. 548 p.

Szentes. Szerk.: Nagy Imre. Bp. 1928. 329 p. (Magyar városok monográfiája III.)

Csongrád vármegye II. rész Szentes megyei város. Sajtó alá rendezte: Csíkvári Antal. Bp. 1938. 3-17 p. (Vármegyék szociográfiája)

A szentesi Magyar Állami Polgári Leányiskola Évkönyve. Szentes. Szerk.: Mihóczy Rezsõné. 1945. 19 p.

A szentesi M. Kir. Állami Polgári Fiúiskola Évkönyve. Szentes. Szerk.: Tóth László. 1947. 33 p.

Bugner Irén: Szentesi Kossuth téri Állami Általános Iskola története 1945-tõl napjainkig. Szentes, 1964. 32 p. (Kézirat)

A szentesi Horváth Mihály Gimnázium évkönyve 1949/50-1969/70. Szerk.: Gidófalvi György. Szentes. 1970. 171 p.

Krónika a szentesi Horváth Mihály Gimnázium életébõl 1970/71-1974/75. Szerk.: Bakó Károly. Szentes. 1975. 163 p.

A szentesi Kossuth téri Általános Iskola évkönyve 1928-1978. Szentes. 1978. 16 p. (Kézirat)

Neveléstörténeti olvasókönyv. Szerk.: Komlósi Sándor. Bp. 1978. 566 p.

Bóta Ágnes: A szentesi iskolaszék mûködése 1869-tõl 1904-ig. Szentes. 1985. 90 p. (Kézirat)

Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv 1. A honfoglalástól a polgári forradalom és szabadságharc végéig. Szerk.: Blazovich László, Barta László, Oltvai Ferenc. Szeged. 1985. 392 p.

Erdeiné Pap Éva: Az iparos- és kereskedõtanonc oktatás kezdete Szentesen 1869-1883. Szentes. 1985. 14 p. (Kézirat)

Magyar neveléstörténeti irodalom 1800-1944. Márkus Gábor gyûjtését kiegészítette Mészáros István és Gazda István. Bp. 1985. 138 p.

Berecz Sándor: A szentesi Városi Községi Fõgimnázium története. Szentes, 1896. 121 p.

A magyar nevelés története. Fõszerk.: Horváth Márton. Bp. 1988. 329 p.

Csizmadia Jenõné: A szentesi Horváth Mihály Gimnázium története. Szentes, 1989. 55 p. (Kézirat)

Zsíros Katalin: Szentes földrajzi nevei. Szeged. 1990. 121 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetébõl XVI.)

Seres Katalin: A szentesi külterületi elemi népiskolák története a kezdetektõl 1945-ig. Szentes. 1991. 39 p. (Kézirat)

Miskolczi Gyöngyi: A szentesi római katolikus iskola története 1918-1948. Szentes. 1992. 78 p. (Kézirat)

Tóthné Zsombó Ildikó: Az elemi oktatás Szentesen 1867-tõl 1918-ig. Szentes. 1992. 47 p. (Kézirat)

Pukánszky Béla-Németh András: Neveléstörténet. Bp. 1994. 584 p.

Szabó Edina: Külterületi elemi népiskolák története Szentesen gróf Klebelsberg Kunó minisztersége idején. Szentes. 1994. 92 p. (Kézirat)